Heilige birmanen Cattery
van 't rozenrijk

 

 Op deze pagina proberen we je nuttige informatie, en interesante weetjes te geven, zoals informatie over onze kittens, de legende en de geschiedenis van de heilige birmaan, de rasbeschrijving, de kleuren en de kleurencodes, een geboortetabel en de kleurvererving.

Sur cette page, nous essayons a vous donner d'informations utiles et des renseignements intéressants, y compris des renseignements sur nos chatons, la légende et l'histoire du Sacré de Birmanie, la description de race, les couleurs et les codes de couleurs, un tableau de naissance, et l'héritage des couleurs.

On this page we try to give you useful information and interesting facts , including, information about our kittens, legend and history of the Birman, the breed description, the colors and color codes, a birth table, and the inheritance of colors.

Auf dieser Seite versuchen wir Ihnen nützliche Informationen und interessante Fakten zu geben, einschließlich Informationen über unsere Kätzchen
Legende und Geschichte der Birma, die Rasse Beschreibung, die Farben und Farb-Codes, eine Geburt Tisch, und Vererbung der Farbe.
   
 
INFORMATIE OVER ONZE KITTENS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Beide ouders van de kittens zijn getest op FeLV (leukose), en FIV (kattenaids).

Bezoek voor de kittens, wordt niet ontvangen, voordat de kittens 6 weken oud zijn.

Onze kittens worden , ingeënt tegen PL.(kattenziekte) en RC.(kattenniesziekte), 3 maal ontwormd, en gechipt.

Kittens die naar het buitenland vertrekken , hebben een bijkomende kost voor inenting tegen rabiës .

Onze kittens worden goed gesocialiseerd vanaf de geboorte tot de datum van vertrek. Ze groeien op in huiselijke kring en tussen de andere poezen .

Onze kittens bezitten een stamboom , en een eigendoms-certificaat , van De Vrienden Der Kat (DvdK).

Onze kittens krijgen ook een europees paspoort, van de dierenarts , met daarin vermeld, de vaccinaties, en een verklaring van goede gezondheid.

Wanneer de kittens verhuizen, naar hun nieuwe thuis, dan krijgen ze een kittenpakket mee, met daarin een assortiment, van de voeding, die ze gewoon zijn, en een speeltje.

De voeding die de kittens krijgen bestaat uit: droogvoeding van "Hill's" , van "Royal Canin", en van "Iams" .
en natvoer onder de vorm van blikjes van "Almo nature", en van maaltijdzakjes van "Hills".

Mocht u besluiten, om een kitten te reserveren, dan maken wij gebruik van een reserveringsdocument, en vragen wij een voorschot te betalen. Zo zijn zowel u, als wijzelf, zeker dat het kitten voor u is bestemd.
   
 
INFORMATION SUR NOS CHATONS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Les deux parents des chatons sont testés pour le FeLV (leucose), et le FIV (sida du chat).

Visite pour les chatons, n'est pas reçu, avant les chatons ont 6 semaines.

Nos chatons sont vaccinés contre PL. et RC. , 3 fois vermifugés, et installé d’une puce.

Chatons qui se rendent à l'étranger, ont un coût supplémentaire pour la vaccination contre la rage.

Nos chatons sont bien socialisés dès leur naissance jusqu'à la date de départ. Ils grandissent dans le cercle familial et parmi les autres chats.

Nos chatons ont un pedigree, et un certificat de propriété de "De Vrienden Der Kat" (DvdK).

Nos chatons reçoivent également un passeport européen, de la vétérinaire, avec les notes des vaccinations, et une déclaration de bonne santé.

Lorsque les chatons se déménagent, à leurs nouveau accueil, ils recevoient un paquet de chatons, qui contient un assortiment de nourriture auxquelles ils sont accoutumés,
et un jouet.

La nourriture que les chatons obtiennent, se compose de: morceaux secs de "Hill's" et "Royal Canin", et des boîtes de nourriture mouillé de «nature Almo", et de sacs de repas de «Hills».

Si vous décidez de réserver un chaton, puis nous utilisons un document de réservation, et nous demandons un paiement d'une avance. De cette façon, les deux, vous, et nous, sont certain, que le chaton est destiné pour vous.
   
 
INFORMATION ABOUT OUR KITTENS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Both parents of the kittens are tested for FeLV (leukosis), and FIV (cat aids).

Visit for the kittens, is not received, before the kittens are 6 weeks old.

Our kittens are vaccinated against PL. and RC., 3 times dewormed.
and installed a chip.

Kittens who go abroad, have an additional cost for vaccination against rabies.

Our kittens are well socialized from birth until the date of departure. They grow up in family circle and among the other cats.

Our kittens have a pedigree, and an ownership certificate of "De Vrienden Der Kat" (DvdK).

Our kittens also receive a European passport, of the vet, with notes of vaccinations, and a statement of good health.

When the kittens are moving to their new home, then they received a packet for kittens, which contains an assortment of food to which they are accustomed,
and a toy.

The food that the kittens get, consists of: dry chunks of "Hill's" and "Royal Canin", and cans of wet food in the form of "Almo nature", and meal bags of "Hills".

If you decide to reserve a kitten, , then we use a reservation document, and we require a payment of an advance. In this way, both, you and we, are sure that the kitten is intended for you.


   
   
INFORMATIONEN ÜBER UNSERE KITTEN:
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Beide Eltern der Kätzchen sind getestet für FeLV (Leukose), und FIV (Katzen-Aids).

Besuch für die Kätzchen, wird nicht empfangen, bevor die Kätzchen 6 Wochen alt sind.

Unsere Kitten sind geimpft im Alter von 8, und von 12 Wochen, gegen PL.(Katzenseuche) und RC.(Katzenschnupfen), 3 mal entwurmt, und installiert eine Mikrochip.


Unsere Kitten sind, innerhalb der ersten 13 Wochen, 3 mal entwurmt.

Kätzchen, die ins Ausland gehen, haben zusätzliche Kosten für die Impfung gegen Tollwut.

Unsere Kitten sind gut von der Geburt bis zum Zeitpunkt der Abreise sozialisiert. Sie wachsen im Kreis der Familie und unter den anderen Katzen.

Unsere Katzen haben einen Stammbaum und eine Eigentums-Zertifikat von "De Vrienden Der Kat" (DvdK).

Unsere Kitten erhalten auch einen europäischen Pass, von des Tierarztes, mit angegeben, die Impfungen und eine Erklärung guter Gesundheit.

Wenn die Kätzchen Umzug in ihre neue Heimat, dann bekommen sie ein Paket für Kätzchen, welcher enthält ein Sortiment von Lebensmitteln, denen sie gewöhnt sind , und ein Spielzeug.

Das Essen, die Kätzchen , besteht aus: trocken Brocken von "Hill's" und "Royal Canin", und Dosen Nassfutter in Form von "Almo Nature", und Grieß Taschen von "Hills".

Wenn Sie sich entscheiden, ein Kätzchen behalten, dann verwenden wir eine Reservierung Dokument, und wir verlangen eine Zahlung eines Vorschusses. Auf diese Weise sind sowohl Sie als auch wir sind sicher, dass das Kätzchen für Sie bestimmt ist.   
   
DE LEGENDE VAN DE HEILIGE BIRMAAN:
__________________________________________

Wij zijn dank verschuldigd aan Gordon Russell, voor de enige authentieke notities, over deze soort "The Sacred Cat of Burmah", de heilige birmaan. Hij kreeg zijn informatie tijdens de Birmaanse Oorlog van 1885, terwijl hij diende als officier in het Engels leger, tijdens de bezetting van Burmah. Zijn positie stelde hem in staat om bepaalde "kittahs", priesters, wier leven in gevaar was, te beschermen, en in ruil gaven ze hem ongekende voorrechten, en lieten hem binnentreden in hun geheime en heilige plaatsen.
De Indiase Brahmanen waren de bittere vijanden van het volk van Khmer en hun geliefde kittahs. Vanaf het begin van de achttiende eeuw hebben ze deze priesters genadeloos vervolgd en vermoord. Om te ontsnappen aan deze vervolgingen, vluchten de priesers naar Noord-Burmah, waar de bergen hen beveiliging boden tegen hun achtervolgers. Daar, temidden van chaotische doolhoven en duizelingwekkende afgronden, richtten de kittahs de wonderbaarlijke onderaardse tempel van Lao-Tsun op(het Huis van de goden), en practiceerden er hun geheime rituelen.
Gordon beschrijft de tempel van Lao-Tsun, als "een van de grootste wonderen van het Oosten". Gelegen ten oosten van Lake Incaougji, tussen Magaoung en Sembo, in een bijna woestijn gebied van immense pieken en chaotische doolhoven, biedt het een barrière van onoverkomelijke muren. Hier leefden in 1898 de laatste kittahs (priesters), en als een buitengewoon begunstigde, werd Gordon toegestaan, om er de priesters, en hun heilige dieren, te zien en te observeren.
Tijdens de opstand en de Engelse bezetting, moesten de Engelsen, aan de voet van Bhamo (een basis, zeer geïsoleerd en ver van Mandalay), de kittahs beschermen tegen een Brahmaanse invasie, en zij vrijwaarden hen van een zekere afslachting en plundering. Hun Lama-Kittah ontving Gordon, en presenteerde hem een plaquette, met daarop de voorstelling van de heilige kat aan de voeten van een geheimzinnige godheid, wiens ogen waren gemaakt van twee lange saffieren. En na het tonen, van de heilige katten, in aantal ongeveer honderd, legde hij aan Gordon hun oorsprong uit. Dit deed hij door het vertellen van de volgende mooie legende:

"In het verre verleden, ver voor de komst van Boedha, leefden er in Tibet, in het noorden van Birma, een groep Kittahs priesters. Ter verering van hun goden, bouwden ze prachtige tempels, met bladgoud bedekt, en omgeven door hoge muren. Deze hoge muren dienden tevens voor de bescherming van de in de tempel aanwezige honderd zuiver witte katten, voor elke priester één. Deze katten speelden een belangrijke betekenis in de godsdienst van de priesters. De belangrijkste van hun goden waren de god Song-Hyo, en de godin Tsun-Kyan-Kse.
In de tempel van Lao-Tsun, aan de voet van de berg, Lugh, leefde de oude opperpriester Mun-Ha, wiens gouden baard, door de god Song-Hyo, persoonlijk geweven zou zijn. Mun-ha wijdde al zijn gedachten aan de godin Tsun-Kyan-Kse. In de tempel van Lao-Tsun, stond een gouden beeld van de godin. Zij had saffierblauwe ogen, en zij was de heerseres van de zielsverhuizing. Zij was in staat om een gestorven monnik te laten reïncarneren in het lichaam van een van de heilige dieren. En via deze kat kon de ziel van de monnik doorgaan naar het hiernamaals. Met andere woorden, de katten betekenden voor de priesters, zoveel als de geestelijke weg naar het Paradijs. Mun-Ha had ook een lievelingskat, de witte kater Sinh, die altijd aan de zijde van zijn meester was, en die diende als zijn orakel.
Op een nacht, werd de tempel overvallen door gewelddadige Phoums uit Siam. Op dit moment zat Mun-Hyo in aanbidding, voor het beeld van de godin Tsun-Kyan-Kse. Aan zijn zijde zat zijn trouwe metgezel Sinh, wier gele ogen het goud reflecteerden van de gouden baard van de monnik, en het goud van het lichaam van de godin.
Door het gewicht van de jaren, en van schrik, stierf de oude monnik. Op het moment dat de priester in elkaar zakte, sprong Sinh op het hoofd van zijn meester, en keek strak in de ogen van de godin. En toen gebeurde het wonder van de zielsverhuizing. De ziel van Mun-Ha ging over in het lichaam van Sinh. Hierop verleende de godin haar eigen gouden glans aan het lichaam van de kat. Terwijl ook zijn oogkleur veranderde in een even stralend blauw als van de godin. Sinh’s oren, neus, staart, en pootjes, werden donkerbruin gekleurd. Donker, onzuiver, als de kleur van de aarde. Alleen zijn voetjes, die, waar ze in contact waren met het sneeuwwitte haar van zijn meester, behielden hun oorspronkelijke, zuiver witte kleur. Terwijl al deze veranderingen plaatsvonden, ging de ziel van de dode priester over in het lichaam van Sinh. Sinh draaide zich om, en bleef star naar de zuidpoort staren. De overgebleven Kittahs , die getuige waren van de verbazingwekkende metamorfose, begrepen de gebiedende blik van de kat, en gingen over tot actie. Ze sloten de bronzen deur van de heilige tempel, zodat de tempel van verder onheil werd gespaard.
Sinh bleef zeven dagen lang beweegloos, in aanbidding van Tsun-Kyan-Kse, op Mun-Ha’s hoofd zitten, en toen stierf hij, en nam zo de ziel van zijn geliefde Mun-Ha mee naar het paradijs.
Nog eens zeven dagen later, kwamen de overgebleven monniken bij elkaar, om een opvolger voor Mun-Ha te kiezen. Terwijl zij dat deden, voegden ook alle katten van het klooster zich bij hen. Toen werd duidelijk, dat zij allen dezelfde gedaanteverwisseling als Sinh hadden ondergaan. Allen hadden ze de gouden reflectie van de godin Tsun-Kyan-Kse in hun vacht gekregen, met de donkere points, de donkere ,onreine kleur van de aarde, en ook haar saffierblauwe ogen, en de witte voetjes zoals deze van Sinh Gezamenlijk schaarden ze zich Legoa, de meest jeugdige van de priesters, waarmee ze aangaven dat hij als de opvolger van Mun-ha werd gekozen. Vanaf die dag, behielden de heilige katten hun kleur, en werden de kostbare gouden katten beschermd door de priesters."   
   
De foto's die hierboven gebruikt werden, bij "DE LEGENDE VAN DE HEILIGE BIRMAAN", werden geselecteerd uit de film "JUWELEN IN DE JUNGLE", een prachtige dokumentaire over de tempels van de Khmer's van Tibet.
Een link naar deze film kunt u vinden, bij "meer links".

Les photos qui ont été utilisés ci-dessus, dans "LA LEGENDE DU SACRE DE BIRMANIE", ont été choisis dans le film "BIJOUX DANS LA JUNGLE", une belle dokumentaire sur les temples des khmers de Tibet.
Un lien vers ce film vous pouvez trouver, dans "meer links".

The photos that were used above, in "THE LEGEND OF THE BIRMAN", were selected from the movie "JEWELS IN THE JUNGLE", a beautiful dokumentaire about the Khmer temples of Tibet.
A link to the film you can find in "meer links".

Die Fotos die oben verwendet wurden, in "DIE LEGENDE DER BIRMA" wurden ausgewählt, aus dem Film "SCHMUCK IM DSCHUNGEL", ein wunderschöner dokumentaire über die Khmer-Tempel von Tibet.
Ein Link zum Film finden Sie in "meer Links".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE GESCHIEDENIS VAN DE HEILIGE BIRMAAN.
__________________________________________

Er zijn verschillende variaties op de mogelijke oorsprong van de heilige birmaan. Maar er wordt toch algemeen aangenomen dat er in Birma, het huidig genaamde Myanmar, wel degelijk katten aanwezig waren die sterk leken op wat wij nu kennen als de heilige birmaan, en die werden beschouwd als heilige metgezellen van de priesters in de tempels aldaar.

Een versie is, dat, als dank voor hulp aan Kitta priesters, bij de aanvallen van Brahmanen, en waarbij zij heel veel priesters en tempels hebben gered, een paar birmanen werden verstuurd naar de Engelse Major Gordon Russell, en de Fransman Auguste Pavie, die beiden in Frankrijk leefden.

Een andere versie is, dat ene Mr Vanderbilt, een amerikaanse miljardair, tijdens een cruise in het oosten, een paar katten heeft kunnen kopen, van een ontrouwe dienstknecht van de priesters aldaar, en deze met zijn jacht meebracht naar Frankrijk.

Daarna komen de verschillende versies toch weer samen, en wordt er algemeen aangenomen, dat er in 1919, een koppel birmanen, van het Oosten naar Frankrijk zou zijn overgebracht. De kater overleefde de reis niet. Maar de poes, "Sita" genaamd, bleek bij haar aankomst zwanger te zijn. Hetzelfde jaar zou zij het leven geschonken hebben aan een poes, "Poupee de Maldalpour". Het ras werd in Frankrijk oficieel erkent in 1925. Een feit is zeker, op een kattenshow in Parijs in 1926, werd een kat tentoongesteld, waar iedereen betoverd naar opkeek. Het was de poes, genaamd "Poupee de Maldalpour", waarvan de eigenares Mme. Marcelle Adam was, de voorzitter van de Fédération Féline Française, en met de cattery-naam "de Maldalpour". Dit was de eerste maal in de geschiedenis, dat een heilige birmaan op een tentoonstelling verscheen, en die een rechtstreekse afstammeling zou zijn, van de heilige katten, van de tempels van Birma.

Een andere kat, die in de jaren 30 werd geshowd, was "Dieu d’Arakan", een prachtige seal-point kater, die in die jaren, de hoogste onderscheidingen op de tentoonstellingen wegkaapte. De eigenaar van die kater was Mr. Baudoin-Crevoisier, van "de Kaabaa" cattery.

Dank zij het werk van deze mensen, werd een kweekprogramma opgestart, met de onwaarschijnlijke opdracht, om, met als basis één enkel individu, een volledig ras te ontwikkelen. Door onder andere een kruising met een siamese kater, en het selekteren van de kittens, die het meest het gewenste resultaat benaderden, werd onder andere "Fly de Kaabaa" geselekteerd. Door het fantastische werk van deze mensen, werd het onmogelijke waargemaakt, en werd in minder dan tien jaar een prachtig ras ontwikkeld.

Toen kwam echter wereldoorlog II , en al het pionierswerk van deze mensen ging bijna volledig verloren. Na deze oorlog, bleven er slechts twee heilige birmanen over, "Orloff de Kaabaa", (kleinzoon van "Fly", en zoon van "Michey de Kaabaa"), en "Youla de Kaabaa", zijn grootmoeder. Er moest volledig terug opnieuw begonnen worden, en er werd terug een volledig fokprogramma opgesteld, om de heilige birmaan te redden. Men moest terug gebruik maken van "outcrosses", waarbij vermoedelijk colourpoint perzen, witte perzen met blauwe ogen, siamezen, en huiskatten werden gebruikt. En met als basis "Orloff de Kaabaa", en zijn dochters "Xénia de Kaabaa", en "Xanthippe de Kaabaa", werd de heilige birmaan, een tweede keer van de ondergang gered. En rond 1955 werd het ras in Frankrijk weer in ere hersteld. In de daaropvolgende jaren werd het ras verder verspreid. In 1966 werd het ras oficieel erkend in Engeland. En in 1967, in de V.S.

BIRMANEN IN FRANKRIJK:
Naast de namen van Mme Marcelle Adams, van de cattery Maldalpour, en Mr Baudion-Crevosier, van de Kaabaa cattery, verdienen volgende namen zeker, om vermeld te worden, bij de ontwikkeling van de heilige birmaan in Frankrijk. Mme Simone Poirier (eigenaar van "Nouck de Mon Reve"), Mme Yvonne Drosier (fokker van "Osaka de Lugh"), en Anne Marie Moulin ( fokker van "Orlamonde de Khlaramour", "Opale de Khlaramour", en "Nadine de Khlaramour".

BIRMANEN IN ENGELAND:
In 1965 had Mrs. Elsie Fisher (de "Praga" cattery) , en Mrs. Margaret Richards (de "Mei Hua" cattery), het voorrecht om een kattenshow in Parijs te bezoeken. Zij waren onmiddellijk in de ban van het ras en introduceerden samen met cattery "Paranjoti" de eerste birmanen in Engeland, door het aankopen van drie prachtige katten, "Nouky de Mon Rêve" ( een seal-point kater, geboren op 17/09/1964 bij Mme.grenet of Drancy, en eigendom van Mme Poirier), "Osaka de Lugh" (een blue-point poes gefokt door Mme Droisier), en "Orlamonde de Khlaramour" (een blue-point poes gefokt door Mme Moulin), en zo werd de basis gelegd van de cattery’s "Praga" en "Paranjoti", in Engeland.

BIRMANEN IN DUITSLAND:
In de jaren '30, waren er in Duitsland reeds twee dames , bezig met het fokken van birmanen. Frau Liselotte von Werner, en Frau Hanna Kruger, die fokten onder andere een zekere "Negus von Frohnau", en "Hugo von Frahnau". En er is ook sprake van een cattery "von Irak". De "Von Frohnau" katten werden aangekocht, en terug gebracht naar Frankrijk, door Madan Gillet, van de cattery "des Muses". Sommige beweren, dat, bij het heropwerken van de heilige birmaan, na de tweede wereldoorlog, ook katten zouden gebruikt zijn, van "des Muses". Dus in dit geval zouden er dan ook Duitse katten, aan de basis kunnen liggen van onze huidge birmanen.
Wat zeker is over Duitsland, is dat, in de jaren '60, de eerste birmaan, na de oorlog, daar werd ingevoerd door Frau Anneliese Hackmann, van de cattery "van Assindia". Zij bracht "Nadine de Khlaramour", van Frankrijk naar Duitsland. En als kater gebruikte ze een "Griswold", geimporteerd uit Amerika. Nadine's nakomelingen, werden over de hele wereld verspreid.

BIRMANEN IN AUSTRALIË:
In 1967 voerde Mrs Judith Starky (van de "Pinaroo" cattery) , het eerste paar birmanen in, van Engeland naar Australië. Dat waren "Gr.Ch. Stacpoly Kharma", en
"Praga Shigatse", een seal-point poes. Deze twee katten vormden de basis van de Australische birmanen , en snel volgden er nog meerdere importen vanuit Engeland(vooral, enkel uit Engeland, vanwege de strenge invoerregels in verband met rabies).

Ondertussen zijn de birmanen in heel europa, en over de hele wereld verspreid, maar overal zijn de Franse cattery-namen, aan de basis van de stambomen terug te vinden.
En vele van hiervoor vernoemde namen, zijn nu nog terug te vinden, op de stambomen van succesvolle birmanen van vandaag.   
   
RASBESCHRIJVING VAN DE HEILIGE BIRMAAN:
__________________________________________

LICHAAM:
Middelzwaar en enigszins gestrekt. De benen kort en stevig, voeten rond. De kat moet goed geproportioneerd zijn. Katers zijn steviger gebouwd dan poezen.

KOP:
Krachtige schedel met volle, ronde wangen, enigszins gewelfd voorhoofd. Middellange neus, geen stop. Stevige kin. De oren zo mogelijk klein en enigszins rond. Niet te hoog op de schedel geplaatst met enige ruimte ertussen.

OGEN:
Diepblauw, bijna rond of enigszins ovaal van vorm.
VACHT:
Lange tot halflange vacht al naar gelang het gedeelte van het lichaam. Weinig ondervacht, zijdeachtige textuur. De vacht is lang op de rug en de flanken. In het gezicht is de vacht kort, wordt geleidelijk langer op de wangen. Volle halskraag is wenselijk.

KLEUR:
De Heilige Birmaan heeft op het gezicht, de oren, de poten, de geslachtsdelen en de staart dezelfde aftekening als bijvoorbeeld de Siamees. De voeten zijn echter wit en moeten gelijk zijn en goed contrasteren met de lichaamskleur. De rest van de vacht is licht, de rug is goudbeige bij alle variëteiten. De kleur van de buik is zeer licht. Het volgende is fout: een puur witte of gekleurde vlek op de borst of de buik. De kleur van de points en de rest van het lichaam is slechts bij volwassen katten volledig ontwikkeld.

VOETEN:
Het bijzondere van de Heilige Birmaan zijn de witte voeten, ook wel 'handschoenen' genoemd. Het wit is volkomen zuiver; het kan ophouden aan de teenwortels of aan het gewricht, waar het niet overheen mag komen. Als het wit van de handschoenen van de voorpoten aan de zijkanten of achterkanten oploopt, is dit een fout. Op de achterpoten moet het wit op de voetzolen uitlopen in een punt of omgekeerde 'V', die de helft tot drievierde deel van de voetzool beslaat. Kortere of langere 'sporen' zijn acceptabel, maar het wit mag de hiel niet passeren. Iets langere handschoenen aan de achterpoten wordt getolereerd. Belangrijk is vooral de gelijkmatigheid en de symmetrie van de handschoenen. Het wit is gelijkmatig verdeeld over beide voeten voor, of beide voeten achter, of, wat nog beter is, tussen de poten onderling.

STAART:
Van gemiddelde lengte, dun aan de wortel en dicht behaard aan het uiteinde. Knikken en knopen zijn niet toegestaan.

OPMERKING:
Deze standaard beschrijft, zoals het ook het geval is bij andere rassen, de perfecte uiterlijke eigenschappen. Foutloze katten zijn een uitzondering, maar fouten zijn bij de Heilige Birmaan snel te herkennen. Vooral onregelmatige handschoenen vallen op.
Daarom moeten voor de fok overwegend katten met de grootst mogelijke regelmatigheid van handschoenen worden geselecteerd zonder daarbij echter de overige kenmerken uit het oog te verliezen.

Fouten die een titel uitsluiten:
Witte vlekken in gekleurde gedeelten of andersom. Een witte vlek op de geslachtsdelen. Oplopen van het wit van de handschoenen aan de poten. Afwezigheid van sporen.

KLEUREN: De Heilige Birmaan komt voor in de volgende kleuren: Sealpoint (donkerbruin), Chocolatepoint (melkchocoladebruin), Bluepoint (blauwgrijs), Lilacpoint (licht blauwgrijs), Redpoint (rood) en Creampoint (lichtrood). In alle kleurvariëteiten kunnen de volgende patronen voorkomen: Tabbypoint (gestreept), Tortiepoint (schildpad gevlekt) of een combinatie daarvan: Tabbytortiepoint.

Zoals bij alle andere katten met "points" worden ook de kittens van de Heilige Birmaan wit geboren; de points komen pas later te voorschijn.
Het kan soms wel twee jaar duren voordat de Heilige Birmaan zijn uiteindelijke vachtkleur heeft.   
   
DE KLEUREN VAN DE HEILIGE BIRMAAN:
__________________________________________

Kittens worden altijd wit geboren, afhankelijk van de kleur die ze uiteindelijk krijgen begint de kleur na enkele dagen tot weken op te komen.
Er zijn op dit moment een aantal erkende kleuren:

Seal point: donkere zwartbruine aftekeningen.

Blue point (verdunning van seal): blauwgrijze aftekeningen.

Chocolate: melkchocolade bruine aftekeningen.

Lilac (verdunning van chocolate): lavendelroze aftekeningen.

Red point: rood tot warm-oranje aftekeningen, roze neus.

Cream point (verdunning van red): pastel crèmekleurige aftekeningen, roze neus.

Tabby point: het masker vertoont duidelijk strepen, vooral rond de ogen en de neus. Achter op de oren is een duimafdruk te zien. De poten hebben onderbroken strepen. De onderkant van de voetjes zijn effen gekleurd. De staart is geringd en eindigt in de gecombineerde kleur. Het neusleertje is roze. De tabby point kan voorkomen in combinatie met alle hiervoor genoemde kleuren.

Tortie point: rood, gecombineerd met een van de hiervoor genoemde gekleurde aftekeningen op de points. Het neusleertje is roze of eventueel gecombineerd met de andere kleur.   
   
Hiernaast vind u een geboortetabel. Als je in de linkerkolom de datum zoekt van de bevruchting, vind je rechts de vermoedelijke geboortedatum van de kittens.
DE dracht van een poes is normaal tussen de 63 en de 67 dagen. Van een birmaan is dit gewoonlijk 65 dagen.